Listen Live

Thu, Apr 19, 2018 05:38:53
गीत चोरेको आरोपमा ‘कृ’ फिल्मका निर्माता सुवास गिरी पक्राउ
Posted On: Mar 29, 2018

गीत चोरेको आरोपमा ‘कृ’ फिल्मका निर्माता सुवास गिरी पक्राउ

के हो प्रतिलिपि अधिकार ऐन रु

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २५ मा रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति प्राप्त नगरी वा अनुमति प्राप्त गरेको भए तापनि सम्झौता वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको शर्तको उल्लङघन गरी आर्थिक लाभ उठाई वा नउठाई व्यापारिक वा अन्य कुनै उद्देश्यले आफ्नो हक नपुग्ने रचना वा ध्वनिअङकनको प्रतिलिपिहरु उत्पादन गरी बिक्री वितरण वा सार्वजनिक सञ्चार गरेमा वा भाडामा दिएमा, अर्काको रचनाले आर्जित गरेको प्रतिष्ठाको फाइदा उठाउने नियतले त्यस्तो रचनाको अनुकरण गरी विज्ञापन वा प्रचारप्रसार गरेमा प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ । 
कस्तो सजाय हुन्छ रु
प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ दफा २७ मा कसैले दफा २५ उल्लङघन गरेमा त्यस्तो उल्लङघन गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार दश हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र दोस्रो पटक देखि पटकै पिच्छे बीस हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यसरी प्रकाशन वा पुनरुत्पादन गरेको वा वितरण गरेको वा पुनरुत्पादन गर्न प्रयोग गरिएका सामग्रीहरु जफत हुनेछ । संरक्षित अधिकारको उल्लङघन गर्ने व्यक्तिबाट प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई परेको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराई दिनु पर्नेछ ।

 

Comments
On Air
सुचना ,सन्देश, विज्ञापन र मिक्स गित
Time: 17:10
Up Next
नेपाल खबर
Time: 18:00
Advertisement